Privacyverklaring DVW Heiloo

PRIVACYVERKLARING VAN Hengelsport vereniging ‘De Vroegte Wint’ in Heiloo
Hengelsport vereniging ‘De Vroegte Wint’ (kortweg DVW) is gevestigd te Heiloo en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40634040. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Hengelsport vereniging ‘De Vroegte Wint’ verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Hengelsportvereniging DVW Heiloo verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van Hengelsportvereniging DVW Heiloo.
Dit aanmelden gebeurt via Sportvisserij Nederland gevestigd in de Bilt.
Sportvisserij Nederland faciliteert de lidmaatschapsaanmeldingen bij DVW Heiloo.
Sportvisserij Nederland faciliteert de ledenadministratie voor DVW Heiloo middels een online landelijk hengelsport ledenregistratiesysteem
DVW Heiloo is aangesloten en geregistreerd als hengelsportvereniging bij Sportvisserij Nederland in dit landelijk hengelsport ledenregistratiesysteem
Uw lidmaatschapsaanmelding met de door u opgegeven persoonsgegevens wordt geregistreerd in deze landelijke ledenadminstratie voor sportvisserij in Nederland en uw gegevens worden daarin gekoppeld aan Hengelsportvereniging DVW in Heiloo.
Enkele functionarissen die zijn aangesteld in het dagelijks bestuur van DVW Heiloo hebben via beveiligde aanmeldingsmethodes toegang tot dit online ledenadministratiesysteem
Lidmaatschapsaanmeldingen geschieden alleen op de volgende 2 manieren:
1. schriftelijk via een zogenaamd Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (VBL) dat verkrijgbaar is bij de ledenadministratie van DVW Heiloo
2. een ‘online’ lidmaatschapsaanmelding via de website DVW Heiloo www.devroegtewint.nl . Deze methode heeft bij DVW Heiloo de voorkeur.
b. een product of dienst afneemt bij Hengelsportvereniging DVW Heiloo (zoals een abonnement op een door DVW Heiloo verstrekt magazine of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 Hengelsportvereniging DVW Heiloo verzamelt de volgende (persoons)gegevens:
(de gegevens beschreven onder a, b, c, f en g zijn in principe de gegevens welke u wordt verplicht te verstrekkken bij uw lidmaatschapsaanmelding.)
a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. mogelijk e-mailadres;
e. mogelijk telefoonnummer;
f. geslacht;
g. bankrekeningnummer(s);
h. het lidmaatschap(snummer) van DVW Heiloo dat u ontvangt na uw lidmaatschapsaanmelding;
i. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
j. en mogelijk browsercookies (dit laatste moet u als zeer onwaarschijnlijk achten).

1.3 Hengelsportvereniging DVW Heiloo gebruikt deze gegevens onder 1.2 actief voor de volgende doelen:

• het verstrekken van de (uw) gepersonaliseerde visdocumenten (landelijke VISpas),
Deze verstrekking (middels contributiebetalingsinning & toezending) wordt volledig gefaciliteerd door Sportvisserij Nederland in de Bilt
• controle bij handhaving.

1.4 Uw gegevens als vermeld onder 1.2 kunnen mogelijk ook worden gebruikt voor de volgende doelen:

• verstrekking beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• verstrekking van voorlichting (informatievoorziening);
• betrekken bij onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);

DVW Heiloo geeft er echter in het algemeen de voorkeur aan deze informatie in algemeen beschikbare en niet gepersonaliseerde vorm te prestenteren via de website www.devroegtewint.nl

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Hengelsportvereniging DVW Heiloo telefonisch of schriftelijk via ons secretariaat of per e-mail: informatie@devroegtwint.nl voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop Hengelsportvereniging DVW Heiloo persoonsgegevens verwerkt;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die Hengelsportvereniging DVW Heiloo met betrekking tot u verwerkt;

(d)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelsportvereniging DVW Heiloo.


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Hengelsportvereniging DVW Heiloo zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Hengelsportvereniging DVW Heiloo treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Hengelsportvereniging DVW Heiloo kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• Sportvisserij Nederland gevestigd in de Bilt, dit is de landelijke overkoepelende hengelsportorganisatie.
• aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties;
• verwerkers van Hengelsportvereniging DVW Heiloo (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 Hengelsportvereniging DVW Heiloo verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelsportvereniging DVW Heiloo daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. FUNCTIONARISSEN

Van functionarissen van DVW Heiloo wordt naast de gegevens onder 1.2 aanvullend de betreffende functie geregistreerd in het landelijk ledenregistratie systeem van Sportvisserij Nederland gedurende de periode dat betreffende persoon daadwerkelijk is aangesteld in de betreffende functie.

In het algemeen zijn functionarissen ereleden en leden van verdienste, de leden van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester(s)) alsmede ledensadminstrateur(s), bestuurscommisarissen en leden van de verschillende verenigingscommissies (wedstrijd, water- en visstandbeheer en handhaving).

Leden van het dagelijks bestuur zijn eveneens geregistreerd bij de inschrijving van DVW Heiloo bij de kamer van koophandel. Naast de eerder vermelde gegevens, is van deze functionarissen ook het zogenaamde bsn nummer gekoppeld aan hun inschrijving bij de kamer van koophandel. Deze bsn nummer gegevens zijn echter niet geregistreerd bij DVW Heiloo of in het landelijk ledenadministratie systeem van Sportvisserij Nederland in de Bilt.

De leden van het dagelijks bestuur worden op de website www.devroegtewint.nl vermeld met hun namen en contactgegevens

Van de hoofdvertegenwoordigers van relevante commissies worden contactgegevens en namen vermeld op de website www.devroegtewint.nl

Voor het voorafgaande onder 5. geldt dat de betreffende vermeldingen pas worden geconcretiseerd in de aangegeven vorm na en met toestemming van de betreffende aangestelde functionaris.

6. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Heiloo, mei 2018